10 مورد یافت شد

تین کلاینت ASUS PENTIUM

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل مادربرد : ایسوس پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت I 1800 MUD2

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

Gigabyte Ultra Plus

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل مادربرد : گیگابایت پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت 3150B

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت J 1900 ASUS

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل مادربرد : ایسوس پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت J 1900

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت J 1800

ساختار : تین کلاینت پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت C33

ساختار : تین کلاینت مادربرد : سنترم پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت I 1800 MUD

ساختار : تین کلاینت مادربرد : اینتل پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی

تین کلاینت I 1800 HN

ساختار : تین کلاینت مادربرد : اینتل پردازنده : اینتل پاوربرد: بهینه شده با خازن جامد گارانتی: یکسال گارانتی
مشاهده توضیحات تکمیلی